Ανησυχία στην αγορά από τους φόρους στα «κόκκινα» δάνεια

  • 0

Ανησυχία στην αγορά από τους φόρους στα «κόκκινα» δάνεια

Tags : 

images6MQ7M221Στη σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και στη δημιουργία υποστηρικτικής γραμματείας προχωρά η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων αν και την ίδια στιγμή πολλά τμήματα του νομοσχεδίου χρήζουν διευκρινίσεων. Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει πως σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις καθώς και στις συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης «θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ». Η εισηγητική που συνοδεύει το νομοσχέδιο δεν διαφωτίζει περισσότερο το τοπίο. Ομως όσοι διάβασαν την εισηγητική εκτιμούν πως τουλάχιστον επιβάλλεται ΦΠΑ στις προμήθειες.

Μέσα από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργία μιας εξωχρηματιστηριακής αγοράς κόκκινων δανείων.

Το στοιχείο αυτό διαμορφώνει το πλαίσιο για την ύπαρξη υπεραξιών μέσα από εμπορική δραστηριότητα και επομένως θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εξαιρεθεί κάποιων φόρων. Η δημιουργία μίας τέτοιας αγοράς, όπως επισημαίνεται, πάντως αναμένεται να είναι ωφέλιμη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους οφειλέτες. Κι αυτό, καθώς το πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητά του εισπράττοντας άμεσα ένα τμήμα της αμοιβής του, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα το εισέπραττε με αναγκαστική εκτέλεση.

Παράλληλα, το ήδη θεσμοποιημένο αυστηρό καθεστώς εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύεται καθώς οι εταιρείες αυτές εμφανίζονται υποχρεωμένες να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ώστε να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα χειροτερεύσει η θέση του οφειλέτη μόνο και μόνο λόγω της μεταβίβασης της οφειλής του ή της ανάθεσής της προς διαχείριση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στις περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης καθώς και του επιτοκίου.

Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά το χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, ακόμα κι αν τέτοιο δικαίωμα υφίστατο συμβατικά για τον εκχωρητή.

Όπως ορίζει το νομοσχέδιο, η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ανατίθεται αποκλειστικά σε ανώνυμες εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, που εδρεύουν στην Ελλάδα και σε εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με οποιοδήποτε νομικό τύπο αποδεκτό για ιδρύματα που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 και με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την επομένη της υποβολής της σχετικής αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή των επιπρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται. Πιο πριν θα πρέπει να υπάρξει η απλή γνώμη τριμελούς Επιτροπής, της οποίας η σύνθεση, σύσταση και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Οικονομικών.

Για να πουληθεί ή μεταβιβασθεί ένα δάνειο, θα πρέπει να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε 12 μήνες ώστε να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Πάντως υπάρχει σχετική σύγχυση στην αγορά σε σχέση με τους φόρους που αφορούν τα κόκκινα δάνεια. Καθώς παρά τις μέριμνες του Μνημονίου, φαίνεται να επιβάλλεται καπέλο ΦΠΑ στις προμήθειες διαχείρισης.

 

Πηγή: www.imerisia.gr