Αρθρο 10. Αµοιβή του συντονιστή

  • 0

Αρθρο 10. Αµοιβή του συντονιστή

Tags : 

1. Αν ο οφειλέτης και οι συµµετέχοντες πιστωτές δεν συµφώνησαν µεγαλύτερη αµοιβή, η αµοιβή του συντονιστή ορίζεται:

α) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των µικρών επιχειρήσεων,

β) στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων.

2. Αν ο οφειλέτης και οι συµµετέχοντες πιστωτές δεν συµφώνησαν διαφορετικά, τα ποσά της παραγράφου 1 βαρύνουν το µέρος που προκάλεσε την υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας και προκαταβάλλεται στον συντονιστή πριν από τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7.

3. Σε περίπτωση αντικατάστασης του συντονιστή σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του άρθρου 8, η αµοιβή τόσο του νέου συντονιστή όσο και του προσώπου που τον συνεπικουρεί βαρύνει τους πιστωτές που τους όρισαν.