Αρθρο 18. Τροποποίηση διατάξεων του v. 4412/2016 (A΄ 147)

  • 0

Αρθρο 18. Τροποποίηση διατάξεων του v. 4412/2016 (A΄ 147)

Tags : 

To άρθρο 377 του v. 4412/2016 (A΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:

Στην περίπτωση 68 µετά τη φράση «του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11),» τίθεται τελεία και προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ. 28/1980, καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόµου.»

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 82 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23, καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόµου.»

Η περίπτωση 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς της περίπτωσης 35 και 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2021.»

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.