Αρθρο 19. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α΄ 267)

  • 0

Αρθρο 19. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α΄ 267)

Tags : 

1. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου α΄ του άρθρου 8 του Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως τα εδάφια αυτά τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 60 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Το προσωπικό της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. προσλαµβάνεται από τον ιδιωτικό τοµέα ή αποσπάται από το δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, ύστερα από διαπίστωση αναγκών στελέχωσης, προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού, δηµόσια προκήρυξη ή πρόσκληση αντίστοιχα και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής του προσωπικού που προσλαµβάνεται από τον ιδιωτικό τοµέα, καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Η δηµόσια προκήρυξη και ο πίνακας προσλαµβανοµένων γνωστοποιούνται στο ΑΣΕΠ µε εξαίρεση του προσωπικού της παραγράφου στ΄ του παρόντος άρθρου. Για το προσωπικό που αποσπάται από το δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).»