Αρθρο 20. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 ( Α΄ 265)

  • 0

Αρθρο 20. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 ( Α΄ 265)

Tags : 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6.α τουάρθρου 18του ν. 4314/2014 διαγράφεται η φράση «πλην δράσεων κρατικών ενισχύσεων».

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 τουάρθρου 34του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) νέο προσωπικό που θα προσληφθεί από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. µετά από δηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού της, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) ή θα αποσπασθεί ή µετακινηθεί στις Ειδικές Υπηρεσίες από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µετά από διαγωνιστική διαδικασία, η οποία καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι Προϊστάµενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των µονάδων τους τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Οι προϊστάµενοι της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. τοποθετούνται µε απόφαση του προέδρου της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. µετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Οι ανωτέρω προϊστάµενοι τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για θητεία πέντε (5) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση. Οι προϊστάµενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των µονάδων τους και οι προϊστάµενοι της ΚΥ της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. που είχαν επιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007 ή τις διατάξεις του ν. 4314/2014 ή ειδικές διατάξεις και δεν θα τοποθετηθούν ως προϊστάµενοι αντίστοιχου επιπέδου κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας της παραγράφου 2, δύνανται κατόπιν αίτησής τους να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους στην υπηρεσία που υπηρετούσαν, ως προϊστάµενοι εφαρµοζοµένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36.»

4. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.