Αρθρο 21

  • 0

Αρθρο 21

Tags : 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή µετακινούνται, στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του άρθρου 4 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), από άλλους φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.-, καθώς και στους υπαλλήλους αυτών που έχουν ήδη αποσπασθεί ή µετακινηθεί στις παραπάνω Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλεται ειδικό επίδοµα, το ποσό του οποίου καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει από το ύψος του συνόλου των µηνιαίων τακτικών αποδοχών τους σε σύγκριση µε το ύψος του συνόλου των τακτικών µηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθµού και κλιµακίου, συµπεριλαµβανοµένης της υπερβάλλουσας µείωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

Το ειδικό επίδοµα καταβάλλεται από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. µε επιχορήγηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.