Αρθρο 23. Έναρξη ισχύος

  • 0

Αρθρο 23. Έναρξη ισχύος

Tags : 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις και εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 9 του άρθρου 5, 4 έως 7 του άρθρου 6, 4 και 5 του άρθρου 7, 7 του άρθρου 14, 14 και 20 του άρθρου 15 και των άρθρων 16 και 17, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.