Αρθρο 4. Υποβολή αίτησης

  • 0

Αρθρο 4. Υποβολή αίτησης

Tags : 

1. Κάθε οφειλέτης µπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών έως την 31η Δεκεµβρίου 2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3. Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεµεί η πρώτη ή µετά τη σύνταξη από το συντονιστή πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 16 του άρθρου 8, ή πρακτικού αποτυχίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους στον παρόντα νόµο λόγους.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) µε τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Τα δεδοµένα του οφειλέτη τηρούνται στη βάση δεδοµένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για τρία (3) έτη από τη λήξη της εκτέλεσης της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ή από την ακύρωσή της ή από την τελεσιδικία της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της. Αν η αίτηση του οφειλέτη δεν καταλήξει σε σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, τα δεδοµένα του διαγράφονται από το ηλεκτρονικό αρχείο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. τρία (3) έτη µετά την υποβολή τους. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και την επεξεργασία των ανωτέρω δεδοµένων σύµφωνα µε το ν. 2472/1997 (Α΄ 50).

3. Η αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και από τους συνοφειλέτες, αν υπάρχουν, περιέχει, ως προς αυτούς, τουλάχιστον τα στοιχεία της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και συνοδεύεται τουλάχιστον από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και των περιπτώσεων α΄, δ΄, ε΄, στ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου. Για τους συνοφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση από κοινού µε τον οφειλέτη δεν ισχύουν οι περιορισµοί των παραγράφων 1, 3 και 5 του άρθρου 2 και του άρθρου 3. Αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη, για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών απαιτείται συναίνεση του πιστωτή ή των πιστωτών µε την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες. Χωρίς τη συναίνεση αυτή, η πλειοψηφία των υπολοίπων πιστωτών διατηρεί µεν την ευχέρεια να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας, στην περίπτωση όµως αυτή οι απαιτήσεις των µη συναινούντων πιστωτών για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες, δεν ρυθµίζονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Η αίτηση δεν εξετάζεται, ακόµη και αν συναινέσουν οι πιστωτές, αν δεν συνυποβληθεί και από τους συνοφειλέτες που έχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της την ιδιότητα του οµόρρυθµου εταίρου οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας ή ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη.
Δεν απαιτείται συνυποβολή της αίτησης όταν συνοφειλέτης είναι το Ελληνικό Δηµόσιο, το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δηµόσιου τοµέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία προχωρεί ως εάν ο συγκεκριµένος συνοφειλέτης είχε συνυποβάλει την αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

4. Αίτηση µπορεί να υποβάλουν από κοινού περισσότεροι από έναν οφειλέτες, εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης, σύµφωνα µε τοάρθρο 32του ν. 4308/2014.

5. Το Ελληνικό Δηµόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή οι χρηµατοδοτικοί φορείς µπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη µε δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή ή µε ισοδύναµου τύπου ταχυδροµική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται µε ισοδύναµο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εµπιστευτικότητας, έγγραφη δήλωση, µε την οποία τον καλούν να υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος νόµου, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών. Η πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται µε επιµέλεια του πιστωτή και στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει αίτηση για κίνηση της διαδικασίας εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της εξώδικης έγγραφης γνωστοποίησης έχει ως συνέπεια να µην δικαιούται να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία υπαγωγής µεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ νέου από τους πιστωτές. Αν ο οφειλέτης υποβάλει αίτηση εµπρόθεσµα, ο πιστωτής που κίνησε τη διαδικασία λογίζεται ως συµµετέχων.

6. Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας της παραγράφου 2, οι αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή µορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή µορφή.

7. Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συµβάσεων.

8. Η κοινοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7 αναστέλλει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Β΄ 2376) που έχει θεσπισθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288). Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο είχε σταµατήσει.