Αρθρο 6. Διορισµός συντονιστή – Δικαίωµα αποποίησης

  • 0

Αρθρο 6. Διορισµός συντονιστή – Δικαίωµα αποποίησης

Tags : 

1.Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το µητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Αν δεν υπάρχει εγγεγραµµένος συντονιστής στο µητρώο µε έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη.

2. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός ως συντονιστή του ίδιου προσώπου σε περισσότερες από µία αιτήσεις, αν προηγουµένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορισµού των λοιπών εγγεγραµµένων στο µητρώο της παραγράφου 1 µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα ή, στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, τη διοικητική περιφέρεια, εντός της οποίας λαµβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών.

3. Ο συντονιστής ειδοποιείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διορισµό του, τον οποίο µπορεί να αποποιηθεί εντός τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών. Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισµό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:
α) κάθε προσωπική ή επαγγελµατική σχέση µε τον οφειλέτη ή συµµετέχοντα πιστωτή,
β) οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο συντονιστής αποποιηθεί το διορισµό του, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αµέσως νέο συντονιστή.

4. Ο Ειδικός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στη Διαύγεια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών. Στο µητρώο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές του ν.3898/2010(Α΄ 211) ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), µε την οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ιδιότητά του ως διαπιστευµένου διαµεσολαβητή του ν. 3898/2010.

5. Στο µητρώο συντονιστών εγγράφονται:

α) εκατόν είκοσι (120) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Αττικής,

β) πενήντα (50) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

γ) είκοσι (20) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,

δ) είκοσι (20) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

ε) είκοσι (20) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης,

στ) είκοσι (20) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,

ζ) δέκα (10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

η) δέκα (10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

θ) δέκα (10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου,

ι) δέκα (10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

ια) δέκα (10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

ιβ) δέκα (10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

ιγ) δέκα (10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Αν οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο υπερβούν σε αριθµό τις υπό κάλυψη θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια, διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Μεταξύ των µη κληρωθέντων διενεργείται νέα κλήρωση για να καθορισθεί η σειρά των επιλαχόντων. Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο µητρώο αµέσως µετά τη διαγραφή από το µητρώο µέλους µε έδρα στην ίδια Περιφέρεια.

Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια από διαπιστευµένους διαµεσολαβητές, ο Ειδικός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απευθύνει εντός δέκα (10) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων πρόσκληση προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους µε έδρα την Περιφέρεια αυτή µε τη διαδικασία της παραγράφου 4. Στην περίπτωση αυτή στο µητρώο εγγράφονται δικηγόροι µε τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία. Αν οι αιτήσεις εγγραφής υπερβούν σε αριθµό τις υπό κάλυψη θέσεις, ακολουθείται διαδικασία κλήρωσης κατά τα παραπάνω οριζόµενα.

6. Οι κληρώσεις της παραγράφου 5 είναι δηµόσιες και διεξάγονται από υπάλληλο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο ακόµη υπαλλήλων. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες νωρίτερα, µε τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στα γραφεία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ή µε ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της. Η κλήρωση για την εγγραφή στο µητρώο, µεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις εγγραφής, γίνεται µε κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως µε χρήση εφαρµογής Η/Υ ή µε επιλογή συγκεκριµένου κλήρου. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσµατά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις παριστάµενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους.

7. Αν διαπιστωθεί ανάγκη συµπλήρωσης του αριθµού των συντονιστών σε συγκεκριµένη Περιφέρεια, ο Ειδικός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µε απόφασή του µπορεί να εγγράψει στο µητρώο συντονιστών νέα µέλη από την κατάσταση επιλαχόντων ανά Περιφέρεια. Αν ο αριθµός των επιλαχόντων δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριµένης Περιφέρειας, ο Ειδικός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δηµοσιεύει κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών διαπιστευµένων διαµεσολαβητών και δικηγόρων ακολουθώντας κατά τα λοιπά τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5.

8. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των συντονιστών, µεριµνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο οι συντονιστές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εµπροθέσµως ή εκπληρώνουν πληµµελώς τα καθήκοντα τους. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών από τον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.