Αρθρο 7. Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές

  • 0

Αρθρο 7. Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές

Tags : 

1. Αν ο συντονιστής δεν αποποιηθεί το διορισµό του εντός της προθεσµίας της παραγράφου 3 του άρθρου 6, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική µορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων. Ο συντονιστής ειδοποιεί την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ανάληψη των καθηκόντων του, ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών τα έγγραφα που λείπουν. Αν ο φάκελος δεν συµπληρωθεί εµπρόθεσµα, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στον αιτούντα. Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας της αίτησης ή τη συµπλήρωση του φακέλου, ο συντονιστής εκδίδει υπογεγραµµένη βεβαίωση µε την οποία πιστοποιεί την πληρότητα της αίτησης και την αποστέλλει αυθηµερόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται αυθηµερόν στον οφειλέτη και στον συντονιστή.

2. Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί µέσα σε δύο (2) ηµέρες απόσπασµα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτήν. Το απόσπασµα αυτό περιλαµβάνει το περιεχόµενο των περιπτώσεων α΄, γ΄και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και από το περιεχόµενο της περίπτωσης β΄ µόνο τις πληροφορίες για την οφειλή του οφειλέτη έναντι του κάθε ειδοποιούµενου πιστωτή, καθώς και το ύψος των οφειλών του οφειλέτη προς τους χρηµατοδοτικούς φορείς συνολικά, το Δηµόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους λοιπούς πιστωτές συνολικά. Με την εξαίρεση των πιστωτών της παραγράφου 6 του άρθρου 2, στους πιστωτές κοινοποιείται επίσης πρόσκληση συµµετοχής στη διαδικασία και υπόδειγµα έντυπης δήλωσης εµπιστευτικότητας.
Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά ή, αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία µε ηλεκτρονικά µέσα, µε δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή ή µε ισοδύναµου τύπου ταχυδροµική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται µε ισοδύναµο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εµπιστευτικότητας.

3. Αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4, ο συντονιστής πριν κοινοποιήσει απόσπασµα της αίτησης στο σύνολο των πιστωτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση και τους καλεί εντός πέντε (5) ηµερών να δηλώσουν αν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών. Αν ο πιστωτής ή οι πιστωτές µε την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι συνοφειλέτες συναινέσουν, ο συντονιστής κινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για όλους τους πιστωτές. Αν δεν συναινέσουν, ο συντονιστής ενηµερώνει τον οφειλέτη, του τάσσει προθεσµία πέντε (5) ηµερών για την τροποποίηση της πρότασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, και στη συνέχεια κινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για τους υπόλοιπους πιστωτές µε κοινοποίηση χωριστής ενηµέρωσης για τη µη συµµετοχή στη διαδικασία του πιστωτή ή των πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση, για το ύψος των οφειλών του οφειλέτη έναντι των πιστωτών αυτών και για την αδυναµία ρύθµισης των οφειλών αυτών µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

4. Οι κοινοποιήσεις της παραγράφου 2 µπορεί να αναστέλλονται µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για λόγους διαχείρισης του φόρτου εργασίας των συντονιστών και των εκπροσώπων των πιστωτών του δηµόσιου τοµέα και των χρηµατοδοτικών φορέων. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και προσδιορίζει το χρονικό διάστηµα της αναστολής, το οποίο υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 4.

5. Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι χρηµατοδοτικοί φορείς και οι πιστωτές του δηµόσιου τοµέα κοινοποιούν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην οποία γίνονται από τους συντονιστές όλες οι κοινοποιήσεις σχετικά µε τις αιτήσεις για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών.