Ελεύθερη η πώληση «κόκκινων» αλλά και ενήμερων δανείων

  • 0

Ελεύθερη η πώληση «κόκκινων» αλλά και ενήμερων δανείων

Tags : 

images22Απελευθερώνεται η πώληση απαιτήσεων και από εξυπηρετούμενα δάνεια. Εξαιρούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 εκείνα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία εφόσον η αντικειμενική τους αξία δεν ξεπερνά τις 140.000 ευρώ.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθορίζεται το είδος των εταιριών στις οποίες δύναται να ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων ή προς τις οποίες μπορεί να μεταβιβαστούν απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις.

Συγκεκριμένα η διαχείριση θα επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα μόνο από ανώνυμες εταιρίες ειδικού και αποκλειστικού σκοπού που θα εδρεύουν στην Ελλάδα ή από εταιρίες που έχουν νομικό τύπο που επιτρέπεται για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Ε.Ε. Οι τελευταίες θα πρέπει να διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Επίσης ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και αρμόδια για αυτή τη διαδικασία είναι η Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Για τη λήψη της σχετικής άδειας είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της ταυτότητας των φυσικών και νομικών προσώπων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ή δικαιώματα ψήφου ίσα ή μεγαλύτερα από 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου το οποίο οφείλει να διατηρεί η εταιρία που εξαγοράζει δάνεια ορίζεται στις 100.000 ευρώ.

Με άλλο άρθρο προβλέπεται ρητά ότι εντός 12 μηνών πριν την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων των τραπεζών, πρέπει να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής. Εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία οι μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες.

Επιπλέον, προβλέπεται ρητά ότι κάθε νέος εκδοχέας απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις οφείλει να εκκινεί εκ νέου τη διαδικασία επίλυσης απαιτήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.

Άλλες δικλείδες ασφαλείας που θεσπίζονται προβλέπουν ρητά ότι απαγορεύεται η χειροτέρευση της θέσης του οφειλέτη και του εγγυητή τόσο από ουσιαστική όσο και από οικονομική άποψη, ως συνέπεια της πώλησης ή της μεταβίβασης των απαιτήσεων. Ακόμη τα επιτόκια και τα περιθώρια κέρδους δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερα εκείνων που είχε προσδιορίσει η τράπεζα κατά το χρόνο κατάχωρισης της μεταβίβασης.

Ακόμη προβλέπεται ότι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο θα απαλλάσσεται από τη φορολογία κατά το μέρος του δανείου που διαγράφεται.

Τέλος στο πλαίσιο της συνολικότερης αντιμετώπισης του προβλήματος της υπερχρέωσης, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθιερώνεται η σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αλλά και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην οποία ενσωματώνονται τα 30 Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών.

assets_LARGE_t_942_44520815

 

Πηγή: www.imerisia.gr