Η εικόνα στα «κόκκινα» δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων

  • 0

Η εικόνα στα «κόκκινα» δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων

Tags : 

ika-eisfores-308x205Σε σχετικά λίγους πιστούχους, οι οποίοι µε τη σειρά τους επιµερίζονται σε σχετικά λίγους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, συγκεντρώνονται τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, περίπου το ήμισυ των δανείων σε καθυστέρηση κατανέµεται σε µερικές εκατοντάδες πιστούχους και τα μισά εξ αυτών συγκεντρώνονται σε µόνο έξι κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, σχεδόν το ήµισυ των δανείων σε καθυστέρηση βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση για διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών.

Και σε αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση αφορά σχετικά µικρό αριθµό πιστούχων, οι οποίοι ουσιαστικά επιµερίζονται κυρίως στους κλάδους κατασκευών κτιρίων, χονδρικού και λιανικού εµπορίου, καταλυµάτων, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, έργων πολιτικού µηχανικού, βιοµηχανίας τροφίµων, δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών. Μάλιστα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων της εν λόγω κατηγορίας οφειλετών είναι µικρή η πιθανότητα εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Σε ειδική ανάλυση της ΤτΕ που παρουσιάζεται στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2014 με τίτλο «Χαρακτηριστικά Μεγάλων Επιχειρηματικών Δανείων Σε Καθυστέρηση» (επιχειρηματικά δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ), αναλύεται δείγμα περίπου 16.000 οφειλετών µε συνολικό άνοιγµα περίπου 98,5 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί σε 54% του ΑΕΠ του 2013 σε τρέχουσες τιµές). Από το δείγμα αυτό, περίπου 6.000 οφειλέτες εµφανίζουν καθυστέρηση στην αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους, µε το ύψος των καθυστερήσεων να προσεγγίζει τα 28,5 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί σε 15,6% του ΑΕΠ του 2013).

Σύµφωνα µε τα βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά των δανείων αυτών, τα ¾ περίπου των οφειλετών έχουν συνολικό άνοιγµα µέχρι 5 εκατ. ευρώ, ενώ παρατηρείται αρνητική συσχέτιση µεταξύ του ύψους του ανοίγµατος και του δείκτη καθυστερήσεων. ∆ηλαδή οφειλέτες µε µεγαλύτερο άνοιγµα εµφανίζουν κατά µέσο όρο χαµηλότερο δείκτη καθυστερήσεων συγκριτικά µε εκείνους των οποίων το άνοιγµα κυµαίνεται µεταξύ 1 και 5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τους πιστούχους που είναι κοινοί µεταξύ των συστηµικών τραπεζών, το 1/3 των δανείων σε καθυστέρηση αφορά περίπου 800 πιστούχους οι οποίοι είναι κοινοί σε δύο τουλάχιστον συστηµικές τράπεζες και έχουν συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση ύψους περίπου 11 δισ. ευρώ. Από τους πιστούχους αυτούς, ορισµένοι είναι κοινοί και στις τέσσερις συστηµικές τράπεζες, µε το ύψος των δανείων σε καθυστέρηση να ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ.

Επίσης, οι οφειλέτες µε ανοίγµατα σε περισσότερες τράπεζες εµφανίζουν συγκριτικά χαµηλότερο δείκτη καθυστερήσεων έναντι εκείνων µε οφειλές σε µία µόνο τράπεζα. Σε επίπεδο κλαδικής ανάλυσης, 30 κλάδοι, που έχουν απορροφήσει το 23% της τραπεζικής χρηµατοδότησης του δείγµατος, εµφανίζουν δείκτη καθυστερήσεων µεταξύ 38% και 91% και 28 κλάδοι, που έχουν απορροφήσει το 58% της χρηµατοδότησης, εµφανίζουν δείκτη καθυστερήσεων μεταξύ 21% και 37%.

Στον αντίποδα, υπάρχουν και 30 κλάδοι, που έχουν απορροφήσει το υπόλοιπο 19% της χρηµατοδότησης, οι οποίοι εµφανίζουν δείκτη καθυστερήσεων µεταξύ 0% και 20%.

Επιπρόσθετα, σε κλαδικό επίπεδο παρατηρούνται δύο ακόµη σηµαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, παρατηρείται θετική συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού των δανείων σε καθυστέρηση και της ετήσιας µεταβολής του, δηλαδή κλάδοι που εµφανίζουν τα συγκριτικώς υψηλότερα ποσοστά καθυστερήσεων εµφανίζουν και τη συγκριτικά µεγαλύτερη επιδείνωση του δείκτη καθυστερήσεων µεταξύ 2012 και 2013.

∆εύτερον, σε κλάδους µε υψηλό δείκτη καθυστερήσεων, τα δάνεια σε καθυστέρηση συγκεντρώνονται σε σχετικά µικρό αριθµό οφειλετών. Αντίθετα, σε κλάδους µε χαµηλό δείκτη καθυστερήσεων, τα δάνεια σε καθυστέρηση φαίνεται να είναι διασπαρµένα µεταξύ σχετικά µεγάλου αριθµού οφειλετών. Το γεγονός ότι η επιδείνωση των καθυστερήσεων είναι συγκριτικά υψηλότερη σε κλάδους µε ήδη υψηλό ποσοστό καθυστερήσεων καθιστά αναγκαία την κατά προτεραιότητα αντιµετώπιση του προβλήµατος στους κλάδους αυτούς, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος µετάδοσης σε υγιείς επιχειρήσεις.

Πηγή: Capital.gr