Με προϋποθέσεις και «αστερίσκους» οι ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια

  • 0

Με προϋποθέσεις και «αστερίσκους» οι ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια

Tags : 

debt-freeΟι τράπεζες έχουν τον πρώτο λόγο στις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια», τις οποίες αναμένεται να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση τη Δευτέρα. Είναι γεγονός πως τα χρόνια του Μνημονίου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες έχουν εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα επίπεδα (βλ. πίνακες), με την κυβέρνηση να δείχνει αδύναμη να παρουσιάσει ένα πλαίσιο- «ανάσα» για τις επιχειρήσεις που ασφυκτιούν από τα χρέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω ρυθμίσεις εμπεριέχουν «αστερίσκους», πολλές προϋποθέσεις και μεγάλη εύνοια στις τράπεζες. Αξίζει δε να σημειωθεί πως εκτός ρύθμισης μένουν όσοι οφειλέτες δεν καταφέρουν να καταβάλουν δόσεις σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ενώ εντάσσονται όσοι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδίκη για φοροδιαφυγή.

Οι προϋποθέσεις

Μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ, που έχουν αξιολογηθεί από τις τράπεζες ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υπό ρύθμιση υποχρεώσεις. Για να ενταχθούν θα πρέπει επίσης να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: να μην έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή να έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν, να μην έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα, να μην έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή να έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση, και να μην έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Διαγραφή μπορούν να αιτηθούν επιχειρήσεις που είχαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 οφειλές με τουλάχιστον 90 ημέρες καθυστέρηση, έστω και αν βρίσκονται σε ρύθμιση ή δεν είχαν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Επιλέξιμες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο, που ισούνται τουλάχιστον με το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη ή, εφόσον είναι μικρότερο, του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του και των συνοφειλετών του.

Διαδικασία

Επίσης ο οφειλέτης θα πρέπει να παρέχει πλήρη στοιχεία τυχόν ομοειδούς επιχείρησης που ξεκίνησε να λειτουργεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 και την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγός του, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.

Μετά τη συμφωνία με την τράπεζα για τη ρύθμιση ή τη διαγραφή μέρος του δανείου, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστίμων που το βαρύνουν ίση με 20%.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν πληρώσει δόσεις για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών ως προς οποιαδήποτε από τις υπό ρύθμιση οφειλές (τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία), τότε οι οφειλές του αναβιώνουν και καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων

Μεγαλύτερες επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες έχουν τζίρο μεγαλύτερο των 2,5 εκατ. ευρώ, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους εφόσον συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50,1% του συνόλου των απαιτήσεών τους, στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον 50,1% των εμπράγματων εξασφαλίσεων. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει μετοχοποίηση απαιτήσεων, μείωση απαιτήσεων, παράταση χρόνου αποπληρωμής κ.ά.

Επιχείρηση της οποίας οι υποχρεώσεις έχουν ρυθμιστεί βάσει συμφωνίας επικυρωμένης δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που τη βαρύνουν κατά 20%.

Στην περίπτωση που λόγω του ύψους της οφειλής δεν μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές της προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τότε, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από το δικαστήριο, δικαιούται να ζητήσει, κατά περίπτωση, τη διαγραφή ποσοστού 40% επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που τη βαρύνουν και την τμηματική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της σε 100 μηνιαίες δόσεις.

Ειδική διαχείριση

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών, μπορεί να υπάγεται στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Η αίτηση δεν υποβάλλεται από την επιχείρηση, αλλά από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα και οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των υποχρεώσεων με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη ή και τα στοιχεία του πιστωτή ή των πιστωτών, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016.

Ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια της πρώην ΑΤΕ καθώς και για ληξιπρόθεσμα δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου αναμένεται να προστεθούν στο νομοσχέδιο που αφορά στα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια.

Πηγή: avgi.gr