Παράταση 47 ημερών για τα δικαιολογητικά ένταξης στον «παλιό» Νόμο Κατσέλη – Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων από δανειολήπτες και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία

  • 0

Παράταση 47 ημερών για τα δικαιολογητικά ένταξης στον «παλιό» Νόμο Κατσέλη – Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων από δανειολήπτες και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία

Tags : 

calendarΣύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 133969/οικ./22.12.15 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, διευκρινίζεται ότι επί αιτήσεων που κατατίθενται μέχρι και τις 31.12.2015 με ελλιπή δικαιολογητικά, ή επί αιτήσεων που δεν είναι πλήρεις λόγω της μη εκπλήρωσης της -εκ νόμου απορρεούσης υποχρέωσης- των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περί χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών εντός δεκαημέρου, οι Γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων οφείλουν να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις από τους δανειολήπτες και να χορηγούν προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, παρατεινόμενη μέχρι ένα μήνα προκειμένου να προβεί ο αιτών στις αναγκαίες συμπληρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον ημέρες, αν η Γραμματεία του κατά τόπο αρμόδιου Ειρηνοδικείου αδυνατεί ανυπαίτια να προβεί στον τυπικό έλεγχο αυτής.


Η καθυστέρηση χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3869/2010, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκύπτει με βεβαιότητα από την προσκόμιση αντιγράφου αίτησης των δανειοληπτών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την παρέλευση απράκτου της δεκαήμερης προθεσμίας που θέτει ο νόμος στα τελευταία.
Η εγκύκλιος καταλήγει αναφέροντας ότι ο νομοθέτης κάνει λόγο για κατάθεση, και όχι ολοκλήρωση κατάθεσης, όπου η τελευταία δύναται να ολοκληρωθεί έως συνολικής προθεσμίας σαράντα επτά (47) ημερών.

 

Το σχετικό δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

23 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνευτική εγκύκλιο για το Νόμο Κατσέλη

Μετά από καταγγελίες των καταναλωτών για δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις από τις τράπεζες στην έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών για προσκόμιση στα Ειρηνοδικεία, εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ερμηνευτική εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία:

Α. Η υποβολή της αίτησης στα Ειρηνοδικεία θα γίνεται κανονικά μέχρι τις 31/12/2015.

Β. Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 45 ημέρες συν 2 ημέρες μετά την κατάθεση της αίτησης στα Ειρηνοδικεία.

Γ. Εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις του νόμου 4346/2015.

Από το Γραφείο Τύπου
Πηγή: www.taxheaven.gr