Κριτήρια επιλεξιµότητας (ποιους αφορά)

  • 0

Κριτήρια επιλεξιµότητας (ποιους αφορά)

1. Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του παρόντος νόµου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4.

2. Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε τοάρθρο 3του ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του παρόντος νόµου, εφόσον πληροί µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4:

α) έχει θετικά αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).